Приемане на изпитните работи на учениците от НВО в X клас

Изх. № РУО1-17402/08.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в  X клас по български език и литература на 13.06.2023 г., по математика на 16.06.2023 г. и по чужд език на 14.06.2023 г. в 113. СУ „Сава Филаретов“ – гр. София, ж.к. Илинден, бул. „Тодор Александдров“ №177 ”,  е създадена следната организация:

Начален час на приемане: 13:30 часа.

Материалите, които се предават са:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците, групирани в пакет по 30 броя.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Съгласно т. 36 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на  X клас през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед № РД 09-5971/23.12.2022 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището организира предаването им с приемно-предавателен протокол на председателя на РКОПНВО в X клас.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането и излизането от 113. СУ ще се извършва през входа на училището на бул. „Тодор Александров“ №177. Достъпът до училището с автомобил е възможен от ул. „Найчо Цанов“.
  2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени в стола на 113. СУ, както следва:

Български език и литература:

Маса 1 – Район „Банкя“, район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Сердика“;

Маса 2 – Район „Витоша“, район „Искър“, район „Изгрев“, район „Средец“, район „Слатина“;

Маса 3 – Район „Красно село“, район „Красна поляна“, район „Кремиковци“,  район „Люлин“, район „Лозенец“;

Маса 4 – Район „Илинден“, район „Младост“, район „Надежда“, район „Нови Искър, район „Овча Купел“, район „Панчарево“;

Маса 5 – Район „Оборище“, район „Подуяне“, район „Студентски“, район „Триадица“.

Математика:

Маса 1 – Район „Банкя“, район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Сердика“;

Маса 2 – Район „Витоша“, район „Искър“, район „Изгрев“, район „Средец“, район „Слатина“;

Маса 3 – Район „Красно село“, район „Красна поляна“, район „Кремиковци“,  район „Люлин“, район „Лозенец“;

Маса 4 – Район „Илинден“, район „Младост“, район „Надежда“, район „Нови Искър, район „Овча Купел“, район „Панчарево“;

Маса 5 – Район „Оборище“, район „Подуяне“, район „Студентски“, район „Триадица“.

Чужд език:

Маса 1 – Английски език – В.1-  21. СУ, 26. СУ, 44. СУ,  47. СУ,  51. СУ, 55. СУ,  81. СУ, 78.СУ, 79. СУ, 95. СУ, 97. СУ, 105. СУ, 108. СУ, 118. СУ, 119. СУ, 133. СУ, 134. СУ, 137. СУ, 138. СУЗИЕ, 149. СУ, 170.СУ, 203. ПЕГ, Първа АЕГ, Втора АЕГ, ПГАВТ, Първа частна английска гимназия, ЧСУ „Дружба“, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“.

Маса 2.  –   Английски език – А.1 – 30.СУ, 31 СУЧЕМ, 105. СУ, 119. СУ, 133. СУ, НПГПТО и ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.

–   Английски език – А.2 – 71. СУ, 117. СУ, 162. ОбУ, СпУ „Ген. Вл. Стойчев“, НУТИ, НГПИ „Свети Лука“, НУИИ „Илия Петров“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“.

–   Английски език – В.1.1 – 14. СУ, 23. СУ,   69. СУ, 97. СУ, 108. СУ, 121. СУ, 132. СУ, 144. СУ, СМГ, ПГМЕ, СПГТ, НСУ „София“,  ПГЕА, ПГО, НФСГ, СГСАГ, ПГЕБ, НПГПТО, ПГАВТ, СПГЕ „Джон Атанасов“ и Професионална гимназия по телекомуникации.

Маса 3.  –  Руски език – А.1. – 119. СУ, 133. СУ и НГПИ „Свети Лука“.

–  Руски език – В.1.- 119. СУ и 133. СУ.

–  Френски език – А.1.- 119. СУ

–  Френски език – В.1.-17. СУ и 35. СЕУ.

–  Италиански език – В.1.- 105. СУ.

–  Италиански език – В.1.1.- ПГО „Княгиня Мария Луиза“.

–  Немски език – А.1.-  НПГПТО

–  Немски език – В.1.- 35. СЕУ, 73. СУ, СМГ и ЧСУ „Увекинд“.

– Немски език – В.1.1.- НПГПТО и СГСАГ.

– Испански език –В.1 – 22. СЕУ, 30. СУ, 157. ГИЧЕ, 164. ГПИЕ и 203. ПЕГ.

С оглед оптимизиране на организацията за получаване на изпитните комплекти на учениците, моля предварително да попълните приложения към настоящето писмо приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра.

 

Приложение:

  1. Приемно-предавателен протокол.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД