Приемане на изпитните работи на учениците от НВО в  X клас

Изх. № РУО 1- 18245/04.06.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в  X клас по български език и литература на 10.06.2024 г., по математика на 12.06.2024 г. и по чужд език на 11.06.2024 г. в 113. СУ „Сава Филаретов“ – гр. София, ж.к. Илинден, бул. „Тодор Александров“ №177,  е създадена следната организация:

Начален час на приемане: на НВО в  X клас по български език и литература  на 10.06.2024 г.  и по чужд език на 11.06.2024 г.  –  13:30 часа;

на НВО в X клас по математика на 12.06.2024 г.  – 12:00 часа.

Материалите, които се предават са:

 1. Пликовете с изпитните работи на учениците, групирани в пакет по 30 броя.
 2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
 3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
 4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Съгласно т. 36 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на  X клас през учебната 2023/2024 г., утвърдени със заповед № РД 09-4330/28.12.2024 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището организира предаването им с приемно-предавателен протокол на председателя на РКОПНВО в X клас.

Организация за приемане на материалите:

 1. Влизането и излизането от 113. СУ ще се извършва през входа на училището на бул. „Тодор Александров“ №177. Достъпът до училището с автомобил е възможен от ул. „Найчо Цанов“.
 2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени във фоайето на първия етаж на 113. СУ, както следва:

Български език и литература:

Маса 1 – Район „Банкя“, район „Илинден“, район „Кремиковци“, район „Оборище“;

Маса 2 – Район „Възраждане“, район „Искър“, район „Красно село“, район „Панчарево“;

Маса 3 – Район „Витоша“, район „ Връбница“, район „Красна поляна“, район „Люлин“, район „Слатина“;

Маса 4 – Район „Изгрев “, район „Надежда“, район „Триадица“;

Маса 5 – Район „Лозенец“, район „Подуяне“, район „Средец“;

Маса 6 – Район „Младост“, район „Нови Искър“, район „Овча купел“, район „Сердика“ район „Студентски“.

 

Математика:

Маса 1 – Район „Банкя“, район „Илинден“, район „Кремиковци“, район „Оборище“;

Маса 2 – Район „Възраждане“, район „Искър“, район „Красно село“, район „Панчарево“;

Маса 3 – Район „Витоша“, район „ Връбница“, район „Красна поляна“, район „Люлин“, район „Слатина“;

Маса 4 – Район „Изгрев “, район „Надежда“, район „Триадица“;

Маса 5 – Район „Лозенец“, район „Подуяне“, район „Средец“;

Маса 6 – Район „Младост“, район „Нови Искър“, район „Овча купел“, район „Сердика“ район „Студентски“.

 

Чужд език:

Маса 1 – Английски език – В.1 – 21. СУ, 26. СУ, 31 СУЧЕМ, 39. СУ, 47. СУ,  51. СУ, 55. СУ,  78. СУ,  97. СУ, 108. СУ, 101. СУ,  108. СУ,  134. СУ, 138. СУЗИЕ, 149. СУ, 170. СУ,  Втора АЕГ, ПГВТ, Първа частна английска гимназия, ЧСУ „Дружба“, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, ЧСУ „Увекинд“;

Маса 2.   –  Английски език – А.1 – 18. СУ, 71. СУ, 105.СУ;

–  Английски език – А.2 – 132. СУ, СпУ „Ген. Вл. Стойчев“, ПГТ, НУТИ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

–  Английски език – В.1 –105. СУ

–  Английски език – В.1.1 – 3. СУ, 14. СУ, 23. СУ, 78. СУ, 97. СУ, 101. СУ, 121. СУ, 128. СУ, 132. СУ, 144. СУ, СМГ, ПГМЕ, СПГТ,  ПГВТ, ПГЕА, ПГО, НФСГ, СГСАГ, ПГЕБ, НПГПТО, СПГЕ „Джон Атанасов“ и Професионална гимназия по телекомуникации

Маса 3.   1. Английски език – В.1. –  44. СУ,  119. СУ,  203. ПЕГ,  Първа АЕГ.

 1. Руски език – А.1 – Първа АЕГ.
 2. Руски език – В.1 – 119. СУ.
 3. Френски език – А.1.- Първа АЕГ.
 4. Френски език – В.1 – 35. СЕУ.
 5.   Италиански език – В.1.1 – ПГО „Княгиня Мария Луиза“, НУККЛИЕК.
 6.   Немски език – В.1 – 44. СУ, 73. СУ, СМГ.
 7.    Немски език – В.1.1 – СГСАГ.
 8.   Испански език –В.1 –157. ГИЧЕ, 164. ГПИЕ, 203. ПЕГ.
 9. Испански език –В.1.1 –121. СУ.

С оглед оптимизиране на организацията за получаване на изпитните комплекти на учениците, моля предварително да попълните приложения към настоящето писмо приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра.

Приложение:

 1. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката/