Приемане на изпитните работи на учениците от НВО в Х клас на 16.06.2021 г., 17.06.2021 г. и 18.06.2021 г.

Изх. № РУО1-19342/14.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че приемането на изпитните работи на учениците от НВО в Х клас по български език и литература на 16.06.2021 г., по чужд език на 17.06.2021 г. и по математика на 18.06.2021 г. ще се извърши в актовата зала на 30 СУ „Братя Миладинови”, район „Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 125-А, с начален час 12.00 ч.

Директорите на училищата, в които се провежда НВО X клас, предават на посочените дати съгласно приложения график с приемно-предавателен протокол следните материали:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждането на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Влизането и излизането в 30 СУ ще се извършва през двора от ул. „Брегалница“.

 

Приложение:

  1. График за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в Х клас.
  2. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД