Приемане на изпитните работи от НВО в IV клас на 27 и 28 май 2021 г.

Изх. № РУО1-16108/25.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за приемането на изпитните работи на учениците от НВО в IV клас по български език и литература в на 27.06.2021 г. и по математика на 28.05.2021 г. в 30 СУ „Братя Миладинови”, район „Възраждане, бул. „Александър Стамболийски” № 125-А е създадена следната организация:

 1. Начален час на приемане – 12:00 часа.
 2. Материали, които директорът на училището предава на Регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО:
  1. Пликовете с изпитните бланки на учениците, отговарящи на броя на изпитните зали, върху които са изписани: училище, учебен предмет, брой на изпитните бланки в плика и дата на изпита от НВО.
  2. Заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището копия от протоколи за дежурство при провеждане на писмен изпит /Приложение 1/.
  3. Заверено с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището копие на протокола за отваряне на резервните материали.
  4. Заверено с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището копие на заповедта на директора за разпределение на квесторите и на учителите-консултанти по изпитни зали.
  5. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
  6. Попълнени предавателно-приемателни протоколи – 2 броя /Приложение 2/.
 3. Организация за приемане на материалите:
  1. Влизането в 30 СУ ще се извършва през задния вход откъм двора на училището, а излизането през централния вход, откъм бул. „Александър Стамболийски”.
  2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени в коридора на първия етаж, по райони, както следва:

Маса 1 – район „Банкя“, район „Витоша“;

Маса 2 – район „Връбница“, район „Възраждане“;

Маса 3 – район „Искър“, район „Илинден“, район „Изгрев“;

Маса 4 – район „Красно село“, район „Люлин“;

Маса 5 – район „Слатина“, район „Лозенец“;

Маса 6 – район „Кремиковци“, район „Младост“;

Маса 7 – район „Надежда“, район „Нови Искър“;

Маса 8 – район „Овча Купел“, район „Подуяне“;

Маса 9 – район „Оборище“, район „Панчарево“;

Маса 10 – район „Средец“, район „Сердика“, район „Студентски“;

Маса 11 – район „Красна поляна“, район „Триадица“.

 

При необходимост изчаквайте извън сградата на училището, за да бъдат спазени необходимите противоепидемични мерки.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД