Приемане на изпитните работи от НВО в VII клас на 15, 16 и 17 юни 2021 г.

Изх. № РУО1-19305/14.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО по български език и литература в VII клас на 16.06.2021 г., чужд език на 17.06.2021 г. и по математика на 18.06.2021 г., в 18 СУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68 е създадена следната организация:

Начален час на приемане – 13:00 часа.

Материали, които се предават от директорите на училища:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждането на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

В изпълнение на т.  39 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в VII клас през учебната 2020/2021 г., утвърдени със заповед № РД 09-3566/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището следва своевременно да организира предаването им с приемно-предавателен протокол на председателя на РКОПНВО.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането в 18 СУ ще се извършва през задния вход от страната на двора на училището на ул. „Цар Симеон“, а излизането – през централния вход, от ул. „Пиротска”.
  2. Предаването на материалите ще се извършва по работни маси, разположени в коридорите на І етаж, както следва:

Български език и литература:

маса 1 – Район „Банкя“, район „Витоша“,  район „Триадица“;

маса 2 – Район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Илинден“;

маса 3 – Район „Искър“, район „Изгрев“, район „Средец“;

маса 4 – Район „Красно село“, район „Люлин“;

маса 5 – Район „Слатина“, район „Лозенец“;

маса 6 – Район „Кремиковци“, район „Младост“;

маса 7 – Район „Надежда“, район „Нови Искър, район „Студентски“;

маса 8 – Район „Овча Купел“, район „Панчарево“;

маса 9 – Район „Оборище“, район „Подуяне“;

маса 10 – Район „Сердика“, район „Красна поляна“.

 

Чужд език:

маса 1 – Район „Банкя“, „Витоша“, „Връбница“, „Възраждане“, „Изгрев“, „Илинден“, Искър“, „Красна поляна“, „Красно село“ – Английски език;

маса 2 – Район „Кремиковци“, „Лозенец“, „Люлин“, „Младост“,  „Надежда“, „Нови Искър“, „Оборище“ и „Овча Купел“ – Английски език;

маса 3 – Район „Панчарево“, „Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“, „Средец“,  „Студентски“,  „Триадица“ – Английски език;

18 СУ – френски език; 18 СУ, 133 СУ, ЧСУ „Г. С. Уланова“ – руски език; 19 СУ, 55 СУ, 73 СУ, ЧСУ „Увекинд“ – немски език;

105 СУ – италиански език; 129 ОУ – испански език.

Математика:

маса 1 – Район „Банкя“, район „Витоша“,  район „Триадица“;

маса 2 – Район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Илинден“;

маса 3 – Район „Искър“, „Изгрев“, „Средец“;

маса 4 – Район „Красно село“, район „Люлин“, район „Лозенец“;

маса 5 – Район „Кремиковци“, район „Младост“;

маса 6 – Район „Надежда“, район „Нови Искър, район „Студентски“;

маса 7 – Район „Овча Купел“, район „Панчарево“;

маса 8 – Район „Оборище“, район „Подуяне“;

маса 9 – Район „Сердика“, район „Красна поляна“, район „Слатина“.

При необходимост изчаквайте извън сградата на училището, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД