Приемане на изпитните работи от НВО в VII клас на 14, 16 и 17 юни 2022 г.

Изх. № РУО1-21687/09.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в VII клас по български език и литература на 14.06.2022 г., по математика на 16.06.2022 г. и по чужд език на 17.06.2022 г. в 18 СУ „Уилям Гладстон” – район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68, е създадена следната организация:

Начален час на приемане – 13:30 часа.

Материалите, които се предават са:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците, групирани в пакет по 30 броя.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици .
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Съгласно т. 39 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас през учебната 2021/2022 г., утвърдени със заповед № РД 09-5109/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището своевременно организира предаването им с приемно-предавателен протокол (2 броя) на председателя на РКОПНВО в VII клас.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането в 18 СУ ще се извършва през входа на училището на ул. „Цар Симеон“ /през двора/, а излизането – през централния вход, на ул. „Пиротска”.
  2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени в коридорите на първия етаж, както следва:

Български език и литература:

Маса 1 – Район „Изгрев“, район „Красно село“, район „Люлин“;

Маса 2 – Район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Илинден“;

Маса 3 – Район „Искър“, район „Овча Купел“, Район „Средец“;

Маса 4 – Район „Витоша“, район „Кремиковци“;

Маса 5 – Район „Лозенец“, район „Слатина“;

Маса 6 – Район „Младост“, район „Триадица“;

Маса 7 – Район „Нови Искър“, район „Оборище“, район „Студентски“;

Маса 8 – Район „Банкя“, район „Подуяне“, район „Панчарево“;

Маса 9 – Район „Красна поляна“, район „Надежда“, район „Сердика“.

Математика:

Маса 1 – район „Изгрев“, район „Илинден“, район „Красно село“, район „Люлин“;

Маса 2 – район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Нови Искър“;

Маса 3 – район „Искър“, район „Овча Купел“, район „Средец“;

Маса 4 – район „Витоша“, район „Кремиковци“;

Маса 5 – район „Лозенец“, район „Слатина“, район „Студентски“;

Маса 6 – район „Банкя“, район „Младост“, район „Триадица“;

Маса 7 – район „Оборище“, район „Панчарево“, район „Подуяне“;

Маса 8 – район „Красна поляна“, район „Надежда“, район „Сердика“.

Чужд език:

Маса 1 – Английски език: 78. СУ, 5. ОУ, 26. СУ, 52. ОУ, 64. ОУ, 152. ОУ, ЧСУ „Евлоги и Хр. Георгиеви“, ЧОУ „Откривател“, ЧСУ „Еспа“, ЧСУ „Дружба“, НГДЕК, 30. СУ, 46. ОУ, 76. ОУ, 134. СУ, 11. ОУ, 105. СУ, 119. СУ, 43. ОУ, 45. ОУ, 108. СУ, 75. ОУ, 123. СУ, 135. СУ, 19. СУ, 25. ОУ, 34. ОУ, 51. СУ, 132. СУ, 156. ОбУ, 159. ОУ, ЧОУ „Р. Лаудер“, 21. СУ, 35. СЕУ, 107. ОУ, 139. ОУ, ЧОУ „Д-р П. Берон“, 77. ОУ, 79. СУ, 96. СУ, 137. СУ;

Маса 2 – Английски език: 10. СУ, 39. СУ, 81. СУ, 82. ОУ, 125. СУ, 128. СУ, 144. СУ, СУ „Ген. Вл. Стойчев“, ЧОУ „Меридиан 22“, ЧСУ „Артис“, 15. СУ, 101. СУ, 102. ОУ, 170. СУ, 172. Об.У, 176. Об.У, НМУ, 88. СУ, 149. СУ, НСУ „София“, НУККЛИЕК, 71. СУ, 84. ОУ, ЧСУ „А. Линкълн“, 42. ОУ, 44. СУ, 49. ОУ, 95. СУ, 130. СУ, 166. СУ, 60 ОУ, 100. ОУ, 23. СУ, 109. ОУ, 138. СУЗИЕ, НУТИ, 12 СУ, 38. ОУ, 127. СУ, ЧОУ „Азбуки“, 8. СУ, 55. СУ, 22. СЕУ, 41. ОУ, 47. СУ, 104. ОУ, 121. СУ;

Немски език: 19. СУ, 35. СЕУ, 55. СУ, 125. СУ, ЧСУ “Увекинд“;

Руски език: 107 ОУ, 133 СУ, ЧСЕУ „Г. С. Уланова“;

Италиански език: 105 СУ.

С оглед оптимизиране на организацията за получаване на изпитните комплекти, моля да попълните приложения към настоящето писмо приемно-предавателен протокол.

 

Приложение:

  1. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1603/07.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град/