Приемане на изпитните работи от НВО в VII клас на 13, 16 и 14 юни 2023 г.

Изх. № РУО1-17380/08.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в VII клас по български език и литература на 13.06.2023 г., по математика на 16.06.2022 г. и по чужд език на 14.06.2023 г. в 18. СУ „Уилям Гладстон” – ул. „Пиротска” № 68, е създадена следната организация:

Начален час на приемане: 13.00 часа.

Материалите, които се предават са:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците, групирани в пакет по 30 броя.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Съгласно т. 39 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2022/20232 г., утвърдени със заповед № РД 09-5972/23.12.2022 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището организира предаването им с приемно-предавателен протокол (2 броя) на председателя на РКОПНВО в VII клас.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането в 18. СУ ще се извършва през входа на училището на ул. „Цар Симеон“, а излизането – през централния вход на ул. „Пиротска”.
  2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени в коридорите на първия етаж, както следва:

Български език и литература:

Маса 1 – район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Илинден“, район „Изгрев“;

Маса 2 – район „Искър“, район „Овча Купел“, Район „Средец“;

Маса 3 – район „Витоша“, район „Кремиковци“, район „Нови Искър“;

Маса 4 – район „Банкя“, район „Красно село“, район „Лозенец“, район „Слатина“;

Маса 5 – район „Младост“, район „Триадица“, район „Оборище“;

Маса 6 – район „Люлин“, район „Подуяне“, район „Панчарево“;

Маса 7 – район „Красна поляна“, район „Надежда“, район „Сердика“, район „Студентски“.

  

Математика:

Маса 1 – район „Връбница“, район „Възраждане“, район „Илинден“, район „Изгрев“;

Маса 2 – район „Искър“, район „Овча Купел“, Район „Средец“;

Маса 3 – район „Витоша“, район „Кремиковци“, район „Нови Искър“;

Маса 4 – район „Банкя“, район „Красно село“, район „Лозенец“, район „Слатина“;

Маса 5 – район „Младост“, район „Триадица“, район „Оборище“;

Маса 6 – район „Люлин“, район „Подуяне“, район „Панчарево“;

Маса 7 – район „Красна поляна“, район „Надежда“, район „Сердика“, район „Студентски“.

Чужд език:

Маса 1. Английски език: 78. СУ, 5. ОУ, 26. СУ, 52. ОУ, 64. ОУ, 86. ОУ, ЧОУ „Откривател“, ЧСУ „Еспа“, ЧСУ „Дружба“, 46. ОУ, 11. ОУ, 105. СУ, 119. СУ, 43. ОУ, 45. ОУ, 69 СУ, 108. СУ, 92. ОУ, 135. СУ.

Маса 2. Английски език: 34. ОУ, 51. СУ, 132. СУ, 156. ОбУ, 159. ОУ, 162. ОбУ, 21. СУ, 35. СЕУ, 107. ОУ, 120. ОУ, 139. ОУ, ЧОУ „Д-р П. Берон“, 77. ОУ, 137. СУ, 10. СУ, 39. СУ, 81. СУ, 82. ОУ, 128. СУ.

Маса 3. Английски език: 144. СУ, 145. ОУ, СУ „Ген. Вл. Стойчев“, ЧСУ „Артис“, 16. ОУ, 63. ОУ, 101. СУ, 141. ОУ, 170. СУ, 179. ОУ, 112. ОУ, НМУ „Л. Пипков“, 88. СУ, 149. СУ, НСУ „София“, 71. СУ, 192. СУ, 202. ОУ, ЧСУ „А. Линкълн“.

Маса 4. Английски език: 44. СУ, 49. ОУ, 95. СУ, 143. ОУ, 60 ОУ, 100. ОУ, 94. СУ, 109. ОУ, 138. СУЗИЕ, 148. ОУ, ЧОУ „Джани Родари“, ЧСУ „Проф. Н. Райнов“, НУТИ, 38. ОУ, 133. СУ, 8. СУ, 55. СУ, ЧОУ „Азбуки“, 22. СЕУ, 104. ОУ.

Немски език: 18. СУ, 47. СУ, 55. СУ, ЧСУ “Увекинд“; Руски език: 125. СУ, ЧСЕУ „Г. С. Уланова“; Френски език: 17. СУ, 35. СЕУ; Италиански език: 105. СУ.

С оглед оптимизиране на организацията за получаване на изпитните комплекти на учениците, моля да попълните предварително приложения към настоящето писмо приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра.

 

Приложение:

  1. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД