Приемане на изпитните работи от НВО в VII клас на 15 и 17 юни 2020 г.

Изх. № РУО1-13434/09.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че за приемането на изпитните работи на учениците от НВО по български език и литература в VII клас на 15.06.2020 г. и по математика на 17.06.2020 г., в 18 СУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68 е създадена следната организация:

Начален час на приемане – 13:30 часа.

Материали, които се предават са следните:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждането на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  4. Заверено копие на заповедта на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  5. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици.

Моля, изпитните работи от НВО по БЕЛ и математика, ако са над 30 да бъдат подредени в пакети по 30 броя и пакетът да бъде захванат с  ластик или друга връзка.

В съответствие с т. 38 от правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на Националните външни оценявания в VII клас през учебната 2019/2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-3198/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището своевременно да организира предаването им с приемно-предавателен протокол на председателя на РКОПНВО.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането в 18 СУ ще се извършва през задния вход откъм двора на училището на ул. „Симеон“, а излизането през централния вход, откъм ул. „Пиротска”.
  2. Предаването на материалите ще се извършва по работни маси, разположени в коридорите на І-я етаж, както следва:

маса 1 – район „Банкя“, район „Витоша“;

маса 2 – район „Връбница“, район „Възраждане“;

маса 3 – район „Искър“, район „Илинден“, район „Изгрев“;

маса 4 – район „Красно село“, район „Люлин“;

маса 5 – район „Слатина“, район „Лозенец“;

маса 6 – район „Кремиковци“, район „Младост“;

маса 7 – район „Надежда“, район „Нови Искър“;

маса 8 – район „Овча Купел“, район „Подуяне“;

маса 9 – район „Оборище“, район „Панчарево“;

маса 10 – район „Средец“, район „Сердика“, район „Студентски“;

маса 11 – район „Красна поляна“, район „Триадица“.

 

При необходимост изчаквайте извън сградата на училището, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД