Приемане на изпитните работи от НВО в X клас на 14, 16 и 17 юни 2022 г.

Изх. № РУО1-21915/10.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за приемане на изпитните работи на учениците от НВО в X клас по български език и литература на 14.06.2022 г., по математика на 16.06.2022 г. и по чужд език на 17.06.2022 г. в 30. СУ „ Братя Миладинови“ – район „Възраждане, бул. „ Ал. Стамболийски” №125 А, е създадена следната организация:

Начален час на приемане – 12:00 часа.

Материалите, които се предават са:

  1. Пликовете с изпитните работи на учениците, групирани в пакет по 30 броя.
  2. Заверени копия на протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.
  3. Справка за броя на явилите се и неявилите се ученици .
  4. Заверено копие на протокола за отваряне на резервните материали с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището.

Съгласно т. 36 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас през учебната 2021/2022 г., утвърдени със заповед № РД 09-5107/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, веднага след като приеме от квесторите всички изпитни работи, директорът на училището своевременно организира предаването им с приемно-предавателен протокол (2 броя) на председателя на РКОПНВО в X клас.

Организация за приемане на материалите:

  1. Влизането в 30 СУ ще се извършва през централния вход, а излизането през входа към двора на училището.
  2. Предаването на материалите ще се извършва на работни маси, разположени във фойаето на първия етаж, както следва:

Български език и литература:

Маса 1 – Район „Банкя“, Район „Витоша“, Район „Връбница“, Район „Възраждане“, Район „Сердика“;

Маса 2 – Район „Изгрев“, Район „Искър”, Район „Слатина“, Район „Средец“;

Маса 3 – Район „Красно село“, Район „Красна поляна“, Район „Кремиковци“, Район „Люлин“, Район „Лозенец“;

Маса 4 – Район „Илинден“, Район „Младост“, район „Надежда“, Район „Нови Искър“, Район „Овча Купел“, Район „Панчарево“;

Маса 5 – Район „Оборище“, Район „Подуяне“, Район „Студентски“; Район „Триадица“;

Математика:

Маса 1 – Район „Банкя“, Район „Витоша“,  Район „Връбница“, Район „Възраждане“, Район „Сердика“;

Маса 2 – Район „Изгрев“, Район „Искър”, Район „Слатина“, Район „Средец“;

Маса 3 – Район „Красно село“, Район „Красна поляна“, Район „Кремиковци“, Район „Люлин“, Район „Лозенец“,

Маса 4 – Район „Илинден“, Район „Младост“, район „Надежда“, Район „Нови Искър“, Район „Овча Купел“, Район „Панчарево“;

Маса 5 – Район „Оборище“, Район „Подуяне“, Район „Студентски“; Район „Триадица“;

Чужд език /в зависимост от нивото на езика/ :

Маса 1

Руски език – А.1. – 35. СЕУ.

Френски език – В.1.-17. СУ, 35. СЕУ и 133. СУ.

Немски език – В.1.- СМГ, ЧСУ „Увекинд“, 35. СЕУ и 73. СУ.

Немски език – В.1.1.- НПГПТО и СГСАГ.

Испански език –А.1. -18. СУ.

Английски език – В.1.1.-ПГЕБ, НПГПТО, СПГЕ „Джон Атанасов“, 69. СУ, 108. СУ, 135. СУ, 132. СУ, 117. СУ, ПГО и СГСАГ.

Маса 2.

            Руски език – В.1.– 47. СУ, 119. СУ и 133. СУ.

  Италиански език – В.1.-23. СУ и 105. СУ.

            Английски език – А.1 -18. СУ,  44. СУ, 105. СУ, 101. СУ, 119. СУ, 133. СУ и НУТИ.

Английски език – А.2-81. СУ, 132. СУ, 192. СУ, ПГО, СУ „Ген. Вл. Стойчев“, ПГИИ, НУИИ, НУТИ, НГПИ, ЧСУ „Проф. Н. Райнов“.

Маса 3.  

Френски език – А.1.-119. СУ.

  Английски език – В.1-ЧСУ „Дружба“, 32. СУЗИЕ, 134. СУ, 105. СУ, 119. СУ, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, Втора АЕГ, ПГАВТ, 108. СУ, 51. СУ, 203. ПЕГ, 117. СУ, 21. СУ, 97. СУ, 137. СУ.

Маса 4. 

Английски език – В.1-39. СУ, 81. СУ, 118. СУ, ЧСУЕП „Абрахам Линкълн“, 101.СУ, Първа АЕГ, Първа частна английска гимназия,149. СУ, 44. СУ, 95. СУ, 31. СУЧЕМ, 138. СУЗИЕ, 7. СУ, 22. СЕУ и НТБГ.

Маса 5. 

Испански език –В.1.-30. СУ, 157. ГИЧЕ и 164. ГПИЕ.

Италиански език – В.1.1.-НУККЛИЕК.

Английски език – В.1.1.-НФСГ, 10. СУ, 128. СУ, 144. СУ, ТУЕС, СМГ, НСУ „София“, ПГЕА, 55. СУ и ПГ по телекомуникации.

 

С оглед оптимизиране на организацията за получаване на изпитните комплекти, моля да попълните приложения към настоящето писмо приемно-предавателен протокол.

 

Приложение:

  1. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 СОФИЯ-ГРАД