Прием за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета ПКС през 2024 година

Изх. № РУО1-650/ 10.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-391/08.01.2024 г. Ви уведомявам, че Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ започна прием на документи за професионално-педагогически специализации /ППС/ (за придобиване на III ПКС) през 2024 г.

Подробното описание на съдържанието на програмите за ППС е публикувано на адрес: https://uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

Допълнителна информация за приема на документи може да се получи: онлайн: https://www.uni-vt.bg/bul/?zid=182&page=5250; на телефони: 0886 174 254; 062 610 206; на имейл адрес: [email protected]

Обучението стартира при формиране на група от минимум 8 специализанти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД