Прием на проекти от Ученическия институт на БАН за участие в XI Ученическа научна сесия, ноември 2024 г.

Изх. № РУО1-4492/13.02.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-81/09.02.2024 г., вх. №РУО1-4142/09.02.2024 г., Ви уведомявам, че Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на проекти/разработки за участие в XI Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2024 година в присъствен или хибриден (с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време до онлайн участници) формат. За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителното изкуство могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в който описват идеята си. Приемат се за участие и музикални композиции на ученици.

Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до 2 броя проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения).

Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Авторите получават копие от рецензията на специалистите не по-късно от седем дни преди провеждане на УНС. В същия срок авторите на допуснатите до УНС разработки получават и покана за представяне на проекта/творбата.

Освен съдържанието на самите проекти журитата по отделните науки и изкуства оценяват и умението на авторите да ги представят и защитят, отговаряйки на поставените въпроси.

Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от неговия директор.

Всички ученици, представили свои проекти в УНС, получават удостоверение за участие в УчИ-БАН, както и възможността да общуват по-тясно с изследователи от БАН и висши учебни заведения в страната и в чужбина. Журитата по отделните науки и изкуства, както и рецензентите, се определят със заповед на председателя на БАН. В тях участват висококвалифицирани специалисти в съответните области.

Крайната дата за приемане на ученически разработки за участие в УНС е 11 октомври 2024 година.

Учениците могат да изпращат своите разработки по пощата на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1 или да използват онлайн системата за подаване на документи от електронната страница на УчИ-БАН на адрес: www.uchiban.eu. На същата електронна страница е публикуван Регламент за участие в УНС на УчИ-БАН през 2024 година, както и Указания за оформяне на проектите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД