Прием на проекти от Ученическия институт на БАН за участие в Ученическа научна сесия, ноември 2020 г.

Изх. № РУО1-6567/ 12.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-103/ 12.03.2020 г. от госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, постъпило с вх. № РУО1-6500/ 12.03.2020 г, Ви уведомявам, че Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в VII Ученическа научна сесия, която ще се проведе през месец ноември 2020 г., а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 30 септември 2020 г.

Допълнителна информация за събитието ще намерите на сайта на БАН, рубрика „Дейности“ от основното меню, а от падащото меню избирате Ученически институт на БАН.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение: писмо на УчИ – БАН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД