Приключване на всички групи с проведено обучение по дейности 2, 3 и 4 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-34733/16.09.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с предстоящото финансиране на изпълнените от  училищата дейности по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в срок до 23.09.2022 г.  следва да  приложите необходимите документи в Информационната система (ИС) за всички групи с проведено обучение по дейности 2, 3 и 4 на проекта  и групите да бъдат маркирани със статус „Завършила“. В края на месец септември 2022 г. за същите ще бъдат преведени средства на училищата.

Във връзка с извършен анализ на процесите по изпълнение на проекта, както и поради адаптирането на проектните дейности към включването на украински ученици в образователната система в България, е извършена промяна в част от текстовете в Указанията за изпълнение на дейностите по проекта. Актуализираната версия е на Ваше разположение в Информационната система (ИС) на проекта (модул Указания).

Основното изменение се състои в прецизиране на част от текстовете и допълване на Указанията в частта на Дейност 5 на проекта (отпада изискването към учениците да са отсъствали повече от 10 учебни дни от учебния процес в дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда по медицински или уважителни причини (поставени под карантина). Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, в дейността ще бъдат обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища.

Актуализирани са и процесите по администриране и отчитане на проектните дейности в ИС и определяне на документацията, съхранявана на хартиен носител в проектното досие в училищата, участващи в реализацията на проекта.

Извършени са промени в раздел „Финансиране на проектните дейности“, целящи улесняване при разходването на средствата за организация и управление.

Измененията са допълващи и не водят до промяна в заложените процеси, цели и дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД