Приключване на проект „Твоят час“

Рег. № РУО1-29070/11.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-28980/10.10.2019 г., следва в срок до 17:00 часа на 11.10.2019 г., да влезете в информационната система на проекта и да извършите проверка и актуализация (при необходимост) на банковата сметка на Вашето училище.

До 18.10.2019 г. екипът на проекта ще извърши окончателното разплащане към училища, които по данни от информационната система трябва да получат средства до размера на верифицираните разходи.

Окончателното плащане е формирано като разлика между верифицираните разходи и преведените авансови и междинни плащания към училищата.

Справките за преведените суми по проекта, верифицираните разходи и сумите за възстановяване/превод към училищата са достъпни само от профилите на директорите и счетоводителите на училищата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № 10-1664/09.10.2019 г.

на Министъра на образованието и науката/