Приключване на трета кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 26053/25.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

В КАМПАНИЯ 3 – ДЕЙНОСТ 1 ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25938/25.09.2020 г. относно приключване на Кампания 3 по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че следва в качеството Ви на самостоятелен възложител в срок до 10.10.2020 г. всички документи за проведено обучение в Кампания 3 на проекта да бъдат качени в Информационната система на адрес – https://teachers.mon.bg

 

Моля да имате предвид, че след 15.10.2020 г. кампанията ще бъде затворена и няма да има възможност за качване на документи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2121/17.09.2020 г. на началника на РУО – София-град)