Приключване на учебната година и срокове за издаване на регистрационни номера на документи

Изх. № РУО1-14916/13.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Центъра за информационно осигуряване на образованието към МОН с вх. №РУО1-14764/13.05.2024 г. относно приключването на учебната година и издаването на документи напомням, че датите за издаване на регистрационните номера на документите са съобразно сроковете, посочени в Приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Моля  за стриктно спазване на съответните срокове.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД