ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ И „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

Изх. № РУО1-8409//15.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

КОИТО УЧАСТВАТ В ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ И „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г. , вх. №РУО1-8380/15.04.2020 г.,  Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат плодове, зеленчуци и млечни продукти – единствено сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете/ученик, съобразно съгласуваните с директорите графици за доставка за периода от 13 март до 13 май 2020 г. и допустимите размери на порциите (Приложение №2 и Приложение 4 от наредбата), ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка за всеки ученик/дете. Всяко дете следва да получи в една опаковка, полагащото му се количество продукт за целия период на извънредното положение.

След съгласуване със социалните партньори, предлагаме за София-град следната организация:

  • Всеки директор на детска градина/училище да се свърже с доставчика по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, за да уточни вида на продуктите и графика на доставката им до детската градина/училището и да информира родителите като уточни броя на желаещите за получаване на полагаемите се продукти;
  • Да подготви за структурите на министерство на земеделието, храните и горите адреси и телефони за доставка на продуктите до домовете на желаещите родители или да създаде организация за изпълнение горепосочените схеми като продуктите се раздадат по график на родителите от детските градини/училища при спазване на изискванията на здравния министър за работа в условията на извънредното положение – защитни облекла, маски, ръкавици на персонала, зает с раздаването на продуктите, дезинфектанти, без струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния и пр.
  • При отказ на родителите да получат продукти, директорът на детската градина/училището самостоятелно или с помощта на Агенция „Социално подпомагане“ да предостави продуктите за деца от социално слаби семейства.

 

Изготвените графици своевременно изпращайте на имейл адрес [email protected] – за Югозападно държавно предприятие към министерство на земеделието, храните и горите; с копие до [email protected] – за Регионално управление на образованието – София-град.

При необходимост от логистика и подкрепа можете да се обръщате към г-н Ангел Беличенов /тел. 0887004026/ – главен експерт в Югозападно държавно предприятие към министерство на земеделието, храните и горите.

За съдействие при реализиране на процедурата можете да се обръщате и към г-н Георги Пашов /тел. 02 9356068/, г-жа Невяна Златевска /тел. 02 9356054/ от РУО – София-град, както и да ни пишете на следните имейли:

До 30.04.2020 г. моля уведомете РУО – София-град чрез системата за сигурното електронно връчване с доклад за предприетите действия, който да съдържа следната информация:

  • Дата, място и начин на раздаване на продуктите;
  • Брой родители, които желаят да получат продуктите;
  • Брой родители, отказали получаване на продуктите;
  • Раздадени/за раздаване на деца от социално слаби семейства продукти на ученици, чиито родители са отказали получаването им – самостоятелно или след установена връзка с дирекция „Социално подпомагане“ и др.

 

Очаквам, че всички Вие ще създадете оптимални условия за изпълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, като не забравяте – в този момент най-важно е да запазим здравето на всички хора и да спазваме противоепидемичните изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър.

Бъдете здрави и силни!

Приложено: Писмо от държавен фонд „Земеделие“ изх. № 01-0400/296/14.04.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД