Прилагане на схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

Изх. № РУО1- 8549/21.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Във връзка с мое писмо изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г.,  моля да изпращате изготвените графици за раздаване на продукти във Вашето училище/ДГ само при необходимост от подкрепа от страна на Югозападното държавно предприятие към министерството на земеделието, храните и горите. С оглед организирането и разпределянето на лицата, които ще подпомагат дейността, препоръчвам графиците да бъдат изпратени  до обяд на деня, предхождащ раздаването.

За ефективна обратна връзка задължително посочвайте и мобилен телефонен номер.

Относно разпределяне на продуктите за децата и учениците, приложено Ви изпращам писмо изх. № 01-0400/296 от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“, вх. № РУО1-8525/16.04.2020 г. за сведение и изпълнение.

За контакти: Невяна Златевска, тел. 0889-357-505 и Георги Пашов, тел.0878-318-537.

Приложение: Писмо на държавен фонд „Земеделие“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД