Присъждането на грамота „Неофит Рилски“

Изх. № РУО1 – 14438/14.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-140/13.04.2022 г., вх. № РУО1-14236/13.04.2022 г. по повод  24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и присъждането на грамотата „Неофит Рилски“, моля в срок до 26.04.2022 г. да изпратите в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване мотивирано предложение за учител/директор с принос за развитие на образователното дело.

Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответната образователна институция, професионална биография на номинирания, точен адрес и телефон за контакти.

Номинираните кандидати трябва да отговарят на  следните критерии:

– активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързано с разпространението на COVID-19;

–  постигнати високи резултати от техните ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.;

– целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден, за личностно развитие и развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;

– постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, прилагане на компетентностен подход, проектно-базирано обучение и иновации;

–  участие в квалификационната дейност на образователната институция – споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации;

– изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;

–  последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Предложените учители или директори да не са носители на същата награда през изминалите три учебни години или на други награди през настоящата учебна година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност, да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, срокът му да е изтекъл или то да е заличено.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД