Присъждането на грамота „Неофит Рилски“

Изх. № РУО1-8790/24.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-143/22.04.2020 г., вх. № РУО1-8695/23.04.2020 г., по повод  24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и присъждането на грамотата „Неофит Рилски“, моля в срок до 04.05.2020 г. включително да изпратите на електронен адрес: [email protected] във формат Word мотивирано предложение за учител/директор с принос за развитие на образователното дело. Предложенията трябва да постъпят в РУО – София-град в същия срок и чрез системата за сигурно електронно връчване.

Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответното училище, професионална биография на номинирания, пълното наименование на училището, точен адрес и телефон за контакти. Не е необходимо да се прилага CV на кандидата.

Номинираните кандидати трябва да отговарят на  следните критерии:

  • активно участие в осъществяване на обучение от разстояние в условията на обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVlD-19;
  • постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
  • целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и за развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;
  • постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучението, прилагане на компетентностен подход и иновации;
  • участие в квалификационната дейност на образователната институция – споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации;
  • изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;
  • последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Предложените учители или директори да не са носители на същата награда през изминалите три учебни години или на други награди през настоящата учебна година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност, да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, срокът му да е изтекъл или то да е заличено.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД