Присъждане на грамота „Неофит Рилски“

Рег. № РУО1-10802/02.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И

ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-96/01.04.2024 г., вх. № РУО1-10702/01.04.2024 г., по повод  честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и присъждането на почетното отличие „Неофит Рилски“, Ви уведомявам, че  в срок до 11.04.2024 г. следва да изпратите в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване, след решения на педагогическите съвети, мотивирани предложения за педагогически специалисти с принос за развитие на образователното дело. Предложенията трябва да съдържат номер на протокола от решението на педагогическия съвет на съответната образователна институция, пълното наименование на образователната институция, трите имена на номинирания и длъжност (учител/старши/главен учител, директор, заместник-директор). Мотивираното предложение изпращате в отделен  файл, носещ името на образователната институция и на номинирания /99_SU_Ivan_Ivanov/, с вписани в съответните колони данни на приложената към настоящето писмо таблица.

Номинацията на кандидата трябва да е съобразена с всеки от посочените критерии:

  1. Постигнат напредък и високи резултати от учениците на националните външни оценявания, на държавните зрелостни изпити, на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и/или др.
  2. Ефективна работа с учениците за подкрепа за личностното им развитие и придобиване на умения и компетентности.
  3. Проява на творчество, търсене и създаване на условия и развитие на креативност и прилагане на иновации.
  4. Повишаване на дигиталните компетентности на учениците, разработване и използване дигитално образователно съдържание, повишаване дигитално-медийната грамотност на учениците.
  5. Системна работа и участие в екипи по обхвата на децата и учениците, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
  6. Ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни.
  7. Непрекъснато професионално усъвършенстване, участие във вътрешноинституционални квалификационни дейности и споделяне на добри практики, участие в междуинституционално сътрудничество за образователни иновации.
  8. Постижения в съответната професионална област.

Предложените педагогически специалисти да не са носители на същата награда през изминалите три учебни години или на други награди през настоящата учебна година, които да са свързани с изяви на ученици от училището или с професионалната им дейност, да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, срокът му да е изтекъл или то да е заличено.

 

Приложение:

  1. Таблица «НеофитРилски» 2024.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД