Присъствено обучение в училищата в условията на COVID-19

Изх. № РУО1-23925/11.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция  /СРЗИ/, с вх. № РУО 1-23433/09.09.2020 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че са дадени Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Моля да се запознаете със съдържанието на писмо с вх. № РУО 1-23433/09.09.2020 г. относно своевременно подаване на информация към СРЗИ на имейл: [email protected], чрез стриктното попълване на Таблица за попълване към СРЗИ с указания към нея за случаите на отсъствие на ученици и учители от училище.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД