Присъствено осъществяване на индивидуални терапевтични дейности и други дейности за индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и осъществяване на присъствен процес в нарочно определени детски градини за деца на лекари или на специалисти от други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID-19

Изх. № РУО1-34993/09.12.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-409/08.12.2020 г., вх. № РУО 1-34932/09.12.2020 г., Ви уведомявам следното:

С писмо с изх. № 0211-301/30.11.2020 г. на МОН са направени предложения до Министерството на здравеопазването във връзка с преодоляване на някои негативни последици следствие на въведеното обучение от разстояние в електронна среда.

Едно от предложенията на МОН е насочено към осигуряване на възможност за провеждане по изключение на присъствени терапевтични и на други дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени от детската градина, училището, център за подкрепа за личностно развитие, в това число центьр за специална образователна подкрепа, или от специализираното обслужващо звено, ако се извършват индивидуално с детето или ученика и при спазване на Раздел 1, т. 23 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министьра на здравеопазването, както и на всички противоепидемични мерки. Другото предложение се отнася до предоставянето на възможност в някои от детските градини на територията на различни общини да бъде допуснато посещението на деца, чиито родители са лекари или изпълняват други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID- 19.

С оглед гореизложеното, Ви изпращам за сведение и изпълнение постьпило в МОН писмо с вх. № 0211-301 02.12.2020 г. от проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването.

 

Приложение:

  1. Писмо с вх. № 0211-301 /02.12.2020 г. в МОН от министъра на здравеопазването.