Присъствено осъществяване на индивидуални терапевтични дейности и индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и осъществяване на присъствен процес в нарочно определени детски градини за деца на лекари или на специалисти от други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID-19

Изх. № РУО 1-34203/01.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН  с № 9105-409/30.11.2020 г., вх. № РУО 1-34004/30.11.2020 г., Ви уведомявам следното:

Със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, присъствените групови занимания по интереси, присъствените занятия в различни центрове, както и посещенията в детските градини. В тази връзка институциите в системата на предучилищното и училищното образование са подготвени да преминат на обучение от разстояние в електронна среда предвид обстановката в страната следствие на засиленото разпространение на заболеваемостта от COVID-19 и необходимостта от опазване на живота и здравето на всички участници в образователната система.

От друга страна, обучението от разстояние в електронна среда носи своите негативи, свързани с недостатъчно ефективното педагогическо взаимодействие, десоциализацията, засилването на тревожността и застрашаването на психичното здраве. В още по-голяма степен то се отразява негативно на по-голямата част от децата и учениците със специални образователни потребности. Продължителната липса на терапевтичен и като следствие обучителен процес при децата и учениците със специални образователни потребности води до регрес в тяхното развитие и до загуба на мотивация за обучение и активно участие. Опитът от затварянето на детските градини и училищата през пролетта на тази година в резултат от разпространението на COVID-19 показва, че по-дългото време на домашен престой предизвиква у някои деца и ученици със специални образователни потребности повишени нива на тревожност, а родители и терапевти съобщават за изоставане от индивидуалните обучителни и терапевтични цели, постигнати с децата и учениците преди това.

В този смисъл изключително важно е да се предостави възможност на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти, назначени в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, в това число центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена, да осъществяват присъствено индивидуални терапевтичните дейности и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. В потвърждение на това виждане е и обстоятелството, че дейността на специалистите е индивидуално насочена и съобразена със специфичните потребности на децата и учениците, което допълнително усложнява работата им при подготовката на индивидуалните сесии при синхронното обучение от разстояние в електронна среда, както и при подготовката на материали за работа при асинхронното взаимодействие. Във връзка с този проблем министърът на образованието и науката е изпратил писмено предложение до Министерство на здравеопазването.

С оглед на изложеното и предвид заявеното желание на много родители и специалисти следва да се осигури възможност за провеждането по изключение на присъствено терапевтични дейности и дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени от детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, в това число центъра за специална образователна подкрепа, или от специализираното обслужващо звено, ако се извършват индивидуално с детето или ученика и при спазване на Раздел I, т. 23 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и на всички противоепидемични мерки.

Министърът на образованието и науката изразява принципната си подкрепа, съгласувано с министъра на здравеопазването, в някои от детските градини на територията на общината да бъде допуснато посещението на деца, чиито родители са лекари или изпълняват други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID-19. Конкретните детски градини, които ще продължат своята работа, следва да бъдат определени от кмета на Столична община. Посещението на детските градини на територията на общините от деца на лица, изпълняващи професии на първа линия в борбата с COVID-19, несъмнено ще осигури необходимата подкрепа на семействата на лекарите и на останалите служители в системата на здравеопазването.

Разчитам на Вашето съдействие за спазване на всички задължителни мерки в поверените Ви образователни институции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД