Присъствено провеждане на образователен процес за учениците от начален етап от 04.01.2021г.

Изх. №  РУО1- 327/05.01.2021г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-1/04.01.2021 г., вх. № РУО 1-142/04.01.2021 г. относно присъствено провеждане на образователния процес за учениците от начален етап.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД