Проведено общо събрание за изпълнението на делегирания бюджет

Изх. № РУО1-5677/17.02.20201 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование и мое писмо, № РУО1-5265/12.02.2021 г.,  директорите на образователните институции предоставят, тримесечно, на обществения съвет и на общото събрание на работниците и служителите, информация за изпълнението на бюджета за съответния период.

Моля до 26.02.2021 г., да предоставите информация за проведеното общо събрание за четвърто тримесечие на 2020 г. чрез попълване на приложения формуляр:

https://forms.gle/dyfxx3JybTDnBJnB9

В случай че събранието не е проведено в определения срок, посочете датата, за която е насрочено.

За неизпълнението на разпоредбите на чл. 291, както и на чл. 290, ал. 3 от ЗПУО и на чл. 9 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на директорите на образователните институции ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД