Проведено общо събрание за изпълнението на делегирания бюджет

Изх. № РУО1-16878/03.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ви напомням, че е необходимо да предоставяте за всяко тримесечие, информация за изпълнението на делегирания бюджет на поверената Ви образователна институция на събрание на обществения съвет, пред общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството.

Разпоредителите с бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и тримесечните отчети за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница, подават информацията за публикуване на страницата на МОН/ СО.

Информация за проведеното общо събрание се предоставя до 30 календарни дни след изтичане на всяко тримесечие чрез попълване на линк:

https://docs.google.com/forms/d/1RFWFsrmsGeUXnztEcd-BYNIhO73ZbcSr3zr6p133Xuw/viewform?usp=send_form

В случай че събранието не е проведено в изисквания срок, посочете датата, за която е насрочено.

За неизпълнението на разпоредбите на чл. 291, както и на чл. 290, ал. 3 от ЗПУО, на директорите на образователните институции ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД