Провеждането на XII Национален ученически празник „За хляба наш“

Изх. № РУО1-8210/12.03.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7864/10.03.2021 г. на Център за личностно и творческо развитие на децата – Благоевград, Ви предоставям материали за провеждане на XII Национален ученически празник „За хляба наш“.

 

Приложение:

  1. Указание за провеждане.
  2. Заявка за групово участие.
  3. Заявка за индивидуално участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД