Провеждане на анкета с работодатели по проект „Учене през целия живот“, „ Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ , № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA, споразумение № 614188 на Министерство на образованието и науката

Изх. № РУО1-33350/11.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-342/04.10.2021г., вх. № РУО 1-32439/04.10.2021 г. относно подготовка на последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни, Ви уведомявам, че във връзка с изпълнение на дейностите по проект „ Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA, споразумение №614188, от Министерство на образованието и науката се провеждат поредица от онлайн анкети за проучване на мнението на заинтересованите страни по различни въпроси, които касаят този сектор.

В тази връзка моля да осъществите връзка с предприятията и фирмите, с които съвместно работите за осъществяване на съвременно професионално обучение, с цел представителите на активния бизнес да попълнят в срок до 20.10.2021 г. анкети на тема: „Пречки за включване в неформално обучение на потенциални възрастни обучаеми“ на следния линк:. httpS://forms.gle/Q6YQ7Bm2P5kbTd6MA

Анализът на резултатите от проучването ще бъде използван при формулирането на препоръки относно политиките за насърчаване на участието на възрастни обучаеми в неформално обучение през следващия програмен период.

При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към г-жа Румяна Костадинова, тел.: 087 981 83221 , e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД