Провеждане на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Изх. № РУО1-8678/23.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-997/22.02.2022 г., вх. №РУО1-84938/22.02.2022 г. относно организиране и провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК), Ви уведомявам, че по смисъла на чл. 132 от Закона за предучилищното и училищно образование ЗДИППК не е зрелостен. Съдържанието, организацията и провеждането му са регламентирани в Наредба № 1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Подготовката и организацията при провеждане на ЗДИППК съгласно нормативната уредба са в правомощията на директора на училището.

При заявено от ученика желание изпитът за придобиване на трета степен на професионална квалификация може да се провежда чрез защита на дипломен проект съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение.

Датите за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част се определят със заповед на директора на училището за всяка изпитна сесия, съгласно чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Във връзка с въпроси, свързани с проверката на изпитните работи и архивирането им, Ви уведомявам, че комисиите по чл. 4, т. 5 и т. 6 от горецитираната наредба, отговарят съответно за провеждането и оценяването на изпита – част от практика на професията и защита на дипломния проект в практическата част и за подготовката, провеждането и оценяването на изпита чрез защита на дипломния проект в теоретичната част. Комисията по ал. 1, т. 2 от горецитираната наредба засекретява писмената работа на всеки ученик за задължителния държавен изпит – в останалите случаи.

Задълженията на квесторите, участващи при провеждането на ЗДИППК, са предмет на разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от горецитираната наредба, като квестори ще се осигуряват от училището, както през миналата учебна година, а не през информационната система.

Условията за съхранение на индивидуалните задания и дипломни проекта са уредени в чл. 9г, ал. 5 от същата наредба.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД