Провеждане на изследване на нагласите на учители към децата със специални образователни потребности в детските градини в рамките пилотния проект „Гаранция за детето“

Изх. № РУО1-10590/07.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-111/31.03.2021 г., вх. № РУО 1-9980/31.03.2021 г. относно постъпила информация в МОН от д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, за оказване на съдействие за провеждане на изследване на нагласите на учители към деца със специални образователни потребности в детските градини в рамките на пилотния проект „Гаранция за детето“ на Европейския съюз в България (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК), Ви уведомявам, че е необходимо учителите от поверената Ви институция да попълнят въпросник на следния линк: https://survs.com/survey/8pthixkmmj

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД