ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „ЛИЧНО ЗА ДАРИТЕЛСТВОТО В УЧИЛИЩЕ“

Изх. № РУО1-30202/23.10.2019 г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № РУО1-29359/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че МОН подкрепя инициативата „Лично за дарителството в училище“, организирана от Фондация BCause, официален партньор за България на световното движение Щедрият вторник, която ще се отбележи на 3 декември 2019 година.

Фондацията организира през м. октомври и м. ноември информационна кампания за училищата с цел  популяризиране на  Щедрия вторник. В тази връзка са планирани кампании за набиране на средствата, включително онлайн в Платформата.бг (platformata.bg). Идеята е училищата да се свържат със свои бивши възпитаници, които могат да станат лица и вдъхновители на кампаниите им.

На 26 ноември 2019 г. в НДК ще се организира второто издание на Форум Щедрият вторник. На него ще бъдат поканени известни публични личности, родители, учители и ученици, които ще споделят своя личен опит като дарители, доброволци, организатори на благотворителни инициативи в училищата. Всеки ще има възможността да разкаже своята любима кауза през социалните мрежи и да я подкрепи с доброволчество. Всички идеи и кампании ще бъдат отразени на сайта на инициативата http://givingtuesday.bcause.bg.

 

                            

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

                                                                        

КРИСТИНА ГАБРОВСКА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ съгл. Заповед № РД 02-2339/21.10. 2019 г.

на началника на РУО – София-град/