Провеждане на квалификационни форми на педагогически специалисти в условията на епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Изх. № РУО1-16989/06.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-1397/30.06.2020 г. на министъра на образованието и науката относно стриктно спазване противоепидемични мерки при провеждане на обучения и квалификации на педагогически специалисти  в поверените Ви образователни институции във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Заповед № РД09-1397/30.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД