Провеждане на междуучилищно състезание „DesignPack”, инициирано от ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени

Изх. № РУО1-10558/13.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Велико Търново с вх. № РУО 1-10024/07.04.2023 г. Ви уведомявам, че ръководството и учителите в специалност „Полиграфия“ при Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени организират междуучилищно състезание „DesignPack”, в което учениците ще имат възможност да демонстрират знания и умения в направления Графичен дизайн и Предпечат. Съорганизатори на състезанието са Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ и „Унипак“ АД – гр. Павликени, лидер в производството и иновациите на гъвкави и картонени опаковки. Състезанието ще се проведе със съдействието на: Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново, фирма “Випимекс” ООД – гр. Плевен, с медийната подкрепа на списания „Опаковки и печат“ и „Полиграфия“.

Целите на състезанието са свързани с:

– изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на дизайна и предпечатната подготовка;

– предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на графичния дизайн и специализираните софтуери за предпечатна подготовка;

– стимулиране на развитието, утвърждаване и подпомагане на професионалната реализация на млади таланти в актуалната и бързоразвиващата се индустрия на печата и производство на опаковки, както и създаване и осъществяване на междуучилищно сътрудничество в областта на професионалното образование.

Участници в състезанието могат да бъдат ученици от IX – XII клас, обучаващи се по професии от професионални направления „Аудио-визуални изкуства и техники“; „Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“.

Състезанието ще се проведе в два етапа:

– първи етап: графична изработка на лого на Състезанието „DesignPack“, срок за провеждане до 16 май 2023 г.;

– втори етап: провежда се онлайн в платформа Teams на 08 юни 2023 г. в две самостоятелни направления: ДИЗАЙН – „Дизайн на опаковка“ и ПРЕДПЕЧАТ – „Предпечатна подготовка и електронен монтаж на примерен дизайн на опаковка“.

Награждаването на финалистите в I-ви и II-ри етап ще бъде присъствено в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени.

Регистрация за участие в Междуучилищното състезание се извършва чрез попълване на формуляр и декларация за информирано съгласие, публикувани на сайта на училището – www.pgat.bg . Попълнените и подписани документи се изпращат на [email protected]  в срокдо 12 май 2023 г., включително.

Допълнителна информация за състезанието може да бъде получена от координатор – технически изисквания за изработка на проектите: Николина Георгиева, GSM: 0886 508980 и координатор – задължителна документация за участие: Пламенка Николаева, GSM: 0882022217.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците в повереното Ви училище. обучаващи се по професии от професионални направления „Аудио-визуални изкуства и техники“; „Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“.

 

Приложения:

  1. Регламент на междуучилищно състезание „DesignPack”;
  2. Формуляр за участие;
  3. Декларация за информираност и съгласие за ученик под 16 г.;
  4. Декларация за информираност и съгласие за ученик над 16 г.;
  5. Приложение А изисквания за етап Кандидатстване;
  6. Приложение В изисквания за разработката в направление „Дизайн“;
  7. Приложение с изисквания за разработките в направление „Предпечат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД