Провеждане на Научно-практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в образованието“, 6-7 юли 2022 г. в гр. Правец, Софийска област

Изх. № РУО1-13798/08.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13655/07.04.2022 г.  Ви уведомявам, че Регионално управление на образованието – София-област в партньорство с Техническия университет – София и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи /НПГКТС/ – град Правец организира на 6 и 7 юли 2022 г. научно-практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в образованието“. Домакин на събитието е Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец.

Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среда, както и споделяне на добри практики сред професионалните педагогически общности в следните тематични направления:

  • Училищните STEM центрове – синхрон между реалното и дигиталното.
  • Модели на хибридно обучение – съчетание на традиционното присъствено обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда. Използване на изследователския и компетентностния подход в образователния процес.
  • Създаване на електронно учебно съдържание.
  • Развитие на дигитална образователна среда в училище.
  • Организиране на обучението на ученици със СОП от разстояние в електронна среда.
  • Повишаване на дигиталните компетентности на учениците чрез извънкласни форми..

Желаещите да участват в конференцията с доклад, научна разработка или друго следва да представят кратко резюме в срок до 29.04.2022 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRG3MyJyN2pXWUBJMyOp98GarHz8P3nPyNvAtNlkKgm4VF8w/viewform

Докладите и презентациите към тях да се изпращат в пълен обем до 31 май 2022 г. на електронната поща на РУО – София област: [email protected] (на вниманието на инж. Вергиния Йорданова – старши експерт по професионално образование и обучение).

Информация относно възможностите за настаняване, сроковете за резервации и телефони за контакт ще намерите в приложението, а програма и формуляр за регистрация ще бъдат предоставени допълнително.

 

                               Приложение:

  1. Допълнителна информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022  г.

на министъра на образованието и науката/