Провеждане на Национален ученически конкурс „Наследник съм на…“

Изх. № РУО1-35269/27.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-35192/27.10.2023 г. Ви уведомявам, че организаторите на Национален ученически конкурс под надслов „Наследник съм на…“ са направили промени в сроковете, посочени в регламента и условията на конкурса.

Срокът за изпращане на ученическите проекти, посочен в т. VI от условията за провеждане на Националния конкурс, е променен от 30 септември 2023 г. на 31 януари 2024 г.

Регламентът на конкурса е публикуван на сайта на Министерство на отбраната в рубриката „110 години Балкански войни“.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД