Провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2962/22.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО Е ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-846/06.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г,. и на Регламента на олимпиадата, Ви уведомявам:

За участие в областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В него участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.

До 05.02.2021 г. директорът изпраща на училището-координатор протокола за класираните за областния кръг ученици и техните резултати в електронен вид (без да се променя таблицата), списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите и предложение за квестор за областния кръг, който да не е начален учител (три имена и предмет, по който преподава) на email: [email protected]

В изпълнение на заповед № РД 01-846/ 06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г. за училище-координатор за Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2020/2021 г. e публикуван на сайта на МОН в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

Приложение: протокол за класираните за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД