Провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2199/ 28.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО Е ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата, Ви уведомявам, че:

За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В него участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.

До 05.02.2020 г. директорът изпраща на училището-координатор протокола за класираните за областния кръг ученици и техните резултати в електронен вид (без да се променя таблицата), подписан с електронен подпис (Приложение 1), списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите и предложение за квестор за областния кръг, който да не е начален учител (три имена и предмет, по който преподава) на email: [email protected]

В изпълнение на заповед № РД 01-633/ 22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. за училище-координатор за Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2019/2020 г. e публикуван на сайта на МОН – mon.bg,  в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

 

Приложение: протокол за класираните за областен кръг ученици. (Protokol 1_Общински кръг za izprashtane)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД