Провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания

Изх. №  РУО1-13701/07.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022 г. на министъра на образованието и науката/