Провеждане на националния кръг на олимпиадата по английски език

Изх. №  РУО1-17498/02.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-749/19.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемичното разпространение на COVID 19 и Регламента за провеждане на олимпиадата по английски език през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 05.06.2021 г. (събота) от 08:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

       Училище-координатор за олимпиадата по английски език за област София-град е II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица”, ул. „Траянова врата” № 26. Националният кръг на олимпиадата по английски език е с продължителност 4 астрономически часа.

Участници в националния кръг на олимпиадата по английски език от София-град са учениците съгласно Протокол на националната комисия за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2020/2021г., публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката – https://www.mon.bg/upload/25567/dop_NK_AE_100321.pdf

Учениците следва да се явят в училището-координатор до 07:20 часа и да заемат работните си места не по-късно от 07:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД