Провеждане на националния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-17500/02.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-749/19.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-823/ 05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемичното разпространение на COVID 19, Регламента за провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 05.06.2021 г. (събота) от 14:00 часа по региони в училищата, които са определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

       Училище-координатор за олимпиадата по испански език за област София-град е 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“, район „Люлин”, ж.к. Люлин, ІІ микрорайон, ул. 204 №3. Националният кръг на олимпиадата по испански език е с продължителност 4 астрономически часа.

Участници в националния кръг на олимпиадата по испански език от София-град са учениците съгласно Протокол на националната комисия с окончателните резултати на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по испански език през учебната 2020/2021 г., публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката – https://www.mon.bg/upload/25484/dop_IspE_020321.pdf

Учениците следва да се явят в училището-координатор до 13:30 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД