Провеждане на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в 81 СУ „Виктор Юго“

Изх. № РУО1-13415/09.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Заместник-министъра на образованието и науката изх. № 9105-195/09.06.2020 г., вх. № РУО1-13346/09.06.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г. и заповед № РД09-1264/ 02.06.2020 г.,  и във връзка със заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 г., на електронната страница на МОН е публикуван измененият регламент за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2019/2020 г.

Съгласно горепосочените заповеди, националният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ с участниците от област София-град ще се проведе в 81 СУ „Виктор Юго“ на 27 юни 2020 г. от 8.00 часа.

Резултатите от класирането на участниците ще бъдат оповестени на сайта на МОН до 10 работни дни след приключване на изпита.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО