Провеждане на областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-5458/27.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО Е ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. №РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г. и Регламента на олимпиадата, Ви уведомявам:

За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В него участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.

До 09.02.2022 г. директорът изпраща на училището-координатор на email: [email protected] протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати в електронен вид (без да се променя таблицата), списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите, списък на учениците с подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на учениците със „зелен сертификат“ и предложение за квестор за областния кръг, който да не е начален учител (три имена и учебен предмет, по който преподава).

В изпълнение на заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022  г. за училище-координатор на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2021/2022 г. e публикуван на сайта на МОН в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

Приложение:

  1. Протокол за класираните за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД