Провеждане на областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“

Изх. №РУО1-2292/25.01.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и на Регламента на Националната олимпиада „Знам и мога“, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата за ученици от IV клас ще се проведе на 24.02.2024 г. (събота) от 09:00 часа.

В срок до 05.02.2024 г. директорът на училището изпраща на 81 СУ „Виктор Юго“ – училище координатор, протокол в електронен вид (без да се променя таблицата) за класираните за областен кръг ученици и техните резултати (Приложение 1), подписан с електронен подпис, списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите и предложение за квестор за областния кръг, който да не е учител в начален етап (име, фамилия и учебен предмет, по който преподава), на email: [email protected]

Информацията задължително се изпраща и на Мариана Георгиева – старши експерт за обучението в начален етап, на електронен адрес: [email protected] Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 05.02.2024 г. няма да се приемат.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2023/2024 г. e публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

Приложение:

  1. Протокол за класираните ученици за областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-66/12.01.2024 г. на началника на РУО – София-град/