Провеждане на областния кръг на националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-4368/12.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за провеждане на националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг ще се проведе на 18.02.2024 г. от 09:00 часа.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. с документ за самоличност и химикал, както следва:

  1. Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас, с изключение на класираните ученици от VIIІ клас от Първа АЕГ, Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ и 7 СУ „Свети Седмочисленици“, следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63.
  2. Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  3. Класираните за областния кръг ученици от X клас, както и класираните ученици от VIIІ клас от Първа АЕГ следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ № 26.
  4. . Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас, както и класираните ученици от VIIІ клас от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ и 7 СУ „Свети Седмочисленици“, следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ № 60.

Квесторите и четците на областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в училището домакин, в което са разпределени на 18.02.2024 г. не по-късно от 08:00 ч.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД