Провеждане на областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. №  РУО1 – 2038/25.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО Е ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката,  заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента на Националната олимпиада „Знам и мога“, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 25.02.2023 г. от 09.00 ч.

За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В него участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.

В срок до 07.02.2023 г. директорът на училището изпраща на 81 СУ „Виктор Юго“ – училище координатор, протокол в електронен вид (без да се променя таблицата) за класираните за областен кръг ученици и техните резултати (Приложение 1), подписан с електронен подпис, списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите и предложение за квестор за областния кръг, който да не е начален учител (три имена и учебен предмет, по който преподава), на email: [email protected]

Информацията задължително се изпраща и на Мариана Георгиева – старши експерт за обучението в начален етап, на електронен адрес: [email protected]

Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 07.02.2023 г. не се приемат.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2022/2023 г. e публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

 

Приложение:

  1. Протокол за класираните ученици за областен кръг.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД