Провеждане на образователна кампания с ученици от училища в гр. София, през учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-32579/05.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция на горите /ИАГ/ с вх. № РУО1-31861/30.09.2021 г., Ви уведомявам, че за популяризиране на лесовъдската професия чрез образователни занимания с деца и ученици, ИАГ организира образователна кампания, като в рамките на учебната 2021/2022 г. планира провеждането на две инициативи, както следва:

  1. „Приказки за гората“.

В рамките на инициативата ще се използва Образователно фургонче, което е оборудвано с игри, постери за гората и климата, кръговрата на природата и ролята на всеки от нас за запазването на планетата.

Инициативата е подходяща за ученици от I до VI клас, като в рамките на един учебен час експерти-лесовъди ще разкажат за гората и процесите, които протичат в нея. В едно занимание могат да бъдат включени максимум до две паралелки от съответния клас. За един работен ден е възможно да бъдат посетени до две училища.

Заниманията ще бъдат организирани в рамките на месец октомври 2021 г. и ще се провеждат в училищните дворове, съседни паркове и горски насаждения, в зависимост от възможностите. Като част от обучението на децата ще бъдат представени теми за популяризиране на лесовъдската професия; демонстриране значението на горите чрез игри и повишаване на знанията на учениците за горите, техните обитатели; насърчаване на отговорно отношение към гората; запознаване с дейностите, свързани със стопанисването на горите.

Координирането на дейностите по организация на инициативата ще се извършва, както следва:

За Изпълнителна агенция на горите: инж. Мария Чамбоева, гл. експерт в Дирекция „Горско стопанство“, тел. 0886835931, [email protected] и инж. Петя Славчевска, гл. експерт в Дирекция „Горско стопанство“, тел. 0886835931, [email protected]

За РУО – София-град: Мариана Георгиева – старши експерт за обучението в начален етап, тел. 0886049008, [email protected]

  1. „Лесовъд за един ден“.

Инициативата де провежда от 2014 г. от обучени експерти за работа по методиката на „Горската педагогика“ на територията на цялата страна. Основен принцип в „Горската педагогика“ е обучението на децата чрез сетивата.

Заниманията се провеждат в горска среда – градски паркове и горски насаждения. Придвижването на учениците до мястото на заниманията се организира от училището. Инициативата за училищата на територията на гр. София ще стартира през месец март 2022 г. и ще се провежда до края на учебната 2021/2022 г. за ученици от I до VI клас.

Всички, които проявяват интерес могат да се включат в посочените инициативи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД