Провеждане на обучения в Кампания 3 по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№.РУО1-18115/13.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ
И НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ В КАМПАНИЯ 3 –ДЕЙНОСТ 1, ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от МОН с вх. № РУО1-18033/13.07.2020 г.,относно оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ в условията на извънредна епидемична обстановка Ви уведомявам следното:
• Кампания 3 по Дейност 1 се удължава до 30.09.2020 г. Целта е да се даде възможност на всички стартирали групи и участници, които вече са преминали своята неприсъствена част на обучението по време на епидемиологичната обстановка, да се включат в присъствената част и успешно да приключат обучението, както и да се осигури възможност на повече педагогически специалисти да участват в обученията.
• РУО – София-град приканва училищата и детските градини, които до този момент не са участвали като самостоятелни възложители на обучения по Дейност 1 и отговарят на условията, описани в указанията по Проекта да подадат заявление до началника на РУО – София-град за включване в Кампания 3 по Дейност 1.
• По отношение изпълнението на Дейност 2 по Проекта – възстановяване на разходи за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число и подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС, директорите на образователните институции следва да подават необходимите документи в РУО – София-град на по-кратки интервали с цел навременното им обработване.
Всички документи, които се отнасят до изпълнение на Проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“ са достъпни на интернет страницата на РУО –София-град в раздел „Национални проекти“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД