Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции и други педагогически специалисти по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1- 29205/14.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-279/11.10.2019 г., вх. № РУО 1- 29136/11.10.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с РМС № 172 от 29.03.2019 г., през месец ноември 2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе квалификационни курсове на теми: „Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна  връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище“ и „Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики. Квалификацията на педагогическите специалисти от РУО София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

Тема

Период на провеждане

Брой педагогически специалисти

Линк за подаване на заявка за участие

„Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики“.

06.11.2019 г. 08.11.2019 г.

2 учители

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO7gMCSYkvDJbxIoMSFzkxLn2wFoJEI6ndYaec6jT3BkqMw/viewform?usp=sf_link

„Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики“.

13.11.2019 г.  15.11.2019 г.

2 директори

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8BUenQgAl5ES8UZcJvbdAXGtfk9WlaebZxsVDEebjNwWbJA/viewform?usp=sf_link

„Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище“.

20.11.2019 г. 22.11.2019 г.

3 учители

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSg01rcH4W3Km8w3F6SF7BijPPpS8iD3F00UOi2r6xEy6vg/viewform?usp=sf_link

 

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html.

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля, ако желаете да вземете участие в избрано от Вас обучение в срок до 18.10.2019 г. да попълните данните си в приложения формуляр на адреса, посочен в таблицата на съответния ред.

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)