Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности

Изх. № РУО 1-28277/02.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-243/30.09.2019 г., вх. № РУО 1- 27995/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

Квалификацията на директорите от София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

  • От 21.10.2019 г. до 23.10.2019 г. – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 28.10.2019  г. до 30.10.2019  г. – 2-ма директори на училища от София-град.

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html.

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля, ако желаете да вземете участие в обучението в срок до 07.10.2019 г. да попълните данните си в приложения формуляр на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceTd8h9dwB9bpP2U9gDNnMuAC8x9nFqx9eP1CuS23VyypsPA/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)